Polityka prywatności oraz plików cookie

 1. Administratorem danych osobowych Najemców oraz osób uprawnionych do kierowania pojazdem jest spółka iFleet Wynajem Samochodów Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 32, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000731417 , nr NIP: 5272852234, nr REGON: 380200411 (dalej zwana Wynajmującym).
 2. RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO określa zasady przetwarzania danych osobowych Najemcy, które stosuje Wynajmujący w związku z wynajmem samochodów.
 3. Przez Wynajmującego powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą skrzynki e-mail [email protected].
 4. Państwa dane osobowe przesłane za pomocą formularzu kontaktowego lub podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem Wynajmującego będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty oraz zawarcia umowy najmu. Podstawą prawną powyższych działań jest konieczność podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla przedstawienia oferty, maksymalnie 6 miesięcy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przedstawienia oferty oraz zawarcia umowy wynajmu. Mają Państwo prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do prawa sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w postaci Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane osobowe Najemców oraz osób upoważnionych do kierowania pojazdem:
  a. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer PESEL, nazwa firmy, numer NIP, numer dowodu osobistego, numer paszportu, numer prawa jazdy – będą przetwarzane na podstawie konieczności wykonania umowy wynajmu, której Najemca jest stroną oraz dla podjęcia czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz świadczenia usług najmu pojazdów, a podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia i wykonania powyższych umów z Wynajmującym, a dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków Wynajmującego wynikających z umów zawartych z Najemcą, a po tym okresie do przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów,
  b. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, numer PESEL, historia wizyt na stronie www.iFleet.pl – będą przetwarzane na podstawie zgody Najemcy lub osoby upoważnionej do kierowania pojazdem (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celach marketingowych polegających na przesyłaniu na adres e-mail oraz numer telefonu Najemcy lub osoby upoważnionej do kierowania pojazdem reklam oraz informacji o ofertach i promocjach towarów i usług Wynajmującego, na bezpośrednim kontakcie telefonicznym w celu przedstawienia ofert, reklam i promocji oraz na profilowaniu danych w celu przedstawienia zindywidualizowanej oferty, reklamy i promocji a podanie danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy najmu z Wynajmującym, a dane będą przetwarzane w tym celu do momentu cofnięcia udzielonej zgody,
  c. nr PESEL Najemcy, a w przypadku Najemców prowadzących działalność gospodarczą numer NIP – będą przetwarzane na podstawie zgody Najemcy (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu weryfikacji wiarygodności płatniczej Najemcy za pośrednictwem Krajowego Rejestru Długów prowadzonego przez Biuro Informacji Gospodarczej S.A., a podanie danych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy najmu z Wynajmującym, a dane będą przetwarzane w tym celu do momentu cofnięcia udzielonej zgody,
 6. Wynajmujący ma prawo do przetwarzania danych osobowych Najemcy lub osoby upoważnionej do kierowania pojazdem w celu realizacji swoich uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. f) RODO) polegających na dochodzeniu zapłaty należności z tytułu zawartej umowy najmu (w szczególności dotyczy to imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru rachunku bankowego Najemcy, danych w zakresie rozliczeń i płatności należności z tytułu zawartej umowy najmu), a w takim przypadku przetwarzanie będzie dokonywane aż do przedawnienia roszczeń z umowy lub ich wcześniejszego zaspokojenia;
  b. zabezpieczeniu mienia powierzonego przez Wynajmującego, w szczególności celem lokalizacji wynajętego pojazdu w razie jego utraty, przywłaszczenia lub kradzieży oraz weryfikacji należytego wykonania umowy przez Najemcę – w tym weryfikacja przestrzegania zakazu opuszczenia terytorium państw wskazanych w umowie i regulaminie – (w szczególności dane identyfikacyjne, dane lokalizacyjne wynajętego pojazdu, trasa przejazdu), a w takim przypadku przetwarzanie będzie dokonywane przez okres 36 miesięcy od zwrotu przez Najemcę wynajętego pojazdu; a podanie tych danych jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy.
 7. Najemca i osoba uprawniona do kierowania pojazdem ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Z powyższych praw można skorzystać zgłaszając się do Inspektora Danych Osobowych.
 8. Najemca oraz osoba uprawniona do kierowania pojazdem ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w osobie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Jeśli podstawą przetwarzania danych Najemcy lub osoby uprawnionej do kierowania pojazdem jest wyrażona zgoda, Najemca jak i osoba uprawniona do kierowania pojazdem może w każdym czasie wycofać ów zgodę, co nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych ([email protected]).
 10. Wynajmujący może udostępnić dane Najemcy oraz osoby uprawnionej do kierowania pojazdem swoim podwykonawcom w zakresie działań marketingowych, Biurze Informacji Gospodarczej S.A., ubezpieczycielom pojazdów oraz podmiotom uczestniczącym w świadczeniu usługi wynajmu pojazdu, w szczególności świadczącym na rzecz Wynajmującego usługi assistance, napraw mechanicznych i blacharsko-lakierniczych.
 11. Wynajmujący ma prawo udostępnić dane Najemcy oraz osoby uprawnionej do kierowania pojazdem podmiotom i organom powołanym do nakładania oraz egzekwowania opłat za korzystanie z dróg publicznych zgodnie z treścią ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60) oraz grzywien wymierzanych na podstawie ustawy z dnia 20 maja 1971 roku – Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023). Jeśli z jakiejkolwiek powodu Wynajmujący zostałby obciążony w/w opłatami lub opłatami o podobnym charakterze i w/w opłaty uiściłby, zobowiązuję się zwrócić Wynajmującemu w/w opłaty.
 12. Serwis Wynajmującego nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 13. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy).
 14. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu iFleet Wynajem Samochodów Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 32, 01-147 Warszawa.
 15. Pliki cookies wykorzystywane będą w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu iFleet.pl do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu iFleet.pl korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 16. W ramach Serwisu iFleet.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 17. W ramach Serwisu iFlett.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu iFleet.pl, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu iFleet.pl;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu iFleet.pl;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 18. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 19. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 20. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 21. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.