iFleet
INFOLINIA HANDLOWA
+48 602 775 000

Regulamin wynajmu samochodów

Regulamin wynajmu | niezbędne dokumenty

Warunkiem wynajmu samochodu w Wypożyczalni iFleet jest:

 • Posiadanie od co najmniej roku ważnego i honorowanego na terytorium Polski prawa jazdy oraz uprawnień na wynajmowany samochód.
 • Posiadanie ważnego dokumentu tożsamości: dowodu osobistego lub paszportu w przypadku obywateli UE lub paszportu dla pozostałych osób.
 • Posiadanie ważnej i imiennej karty płatniczej lub kredytowej.
 • Skończone 21 lat

Niniejszy Regulamin Wypożyczalni Samochodów (zwany  dalej „RWS”) określa szczegółowe warunki  Umów Najmu (zwanych dalej „UN”) zawieranych przez iFleet Wynajem Samochodów Sp. z o.o. Sp. K. , w ramach Wypożyczalni Samochodów. RWS stosuje się do wszystkich umów najmu, chyba, że umowa stanowi inaczej. W razie sprzeczności UN z RWS przeważają zapisy UN. RWS stanowi integralną całość UN.

Definicje:

Strony – stronami w UN i RWSWynajmujący i Najemca.

Wynajmujący – iFleet Wynajem samochodów Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie ( adres: Górczewska 32, 01-147 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000731417, NIP: 5272852234, REGON: 380200411, telefon: (+48) 602 775 000, e-mail: [email protected], biuro obsługi klienta: Górczewska 32, 01-147 Warszawa ).

Najemca – klient, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Pojazd – samochód osobowy lub ciężarowy, stanowiący przedmiot UN.

Użytkownik – osoba upoważniona przez Najemcę do kierowania Pojazdem oraz, w przypadku przedstawienia  zaakceptowanego przez Wynajmującego pełnomocnictwa lub dokumentów rejestrowych, podpisania w jego imieniu UN i RWS.

Dodatkowy użytkownik – osoba lub osoby wskazane przez Najemcę w UN i upoważnione tym samym do kierowania wynajętym Pojazdem.

Użytkownik i Dodatkowy użytkownik są stroną uprawnioną do odbioru i zwrotu samochodu w imieniu Najemcy.

 

 1. Użytkownikiem (Dodatkowym użytkownikiem), a tym samym osobą uprawioną do kierowania Pojazdem, może zostać wyłącznie osoba, która ukończyła 21 lat, posiada ważny dowód osobisty lub paszport oraz od co najmniej roku posiada ważne i honorowane na terytorium Polski prawo jazdy wraz z uprawnieniami zezwalającymi do kierowania Pojazdem. Powyższe wymagania obowiązują przez cały okres trwania UN, a ich niespełnienie w dowolnym momencie trwania UN jest podstawą do wypowiedzenia przez Wynajmującego UN bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 2. W przypadku udostępnienia Pojazdu przez Najemcę innej osobie, Najemca ma obowiązek poinformować ją o treści niniejszego RWS. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie niezgodne z warunkami RWS lub UN działania osoby, której przekazał wynajęty Pojazd.
 3. Ilekroć niniejszy RWS odnosi się do Najemcy rozumie się przez to także osobę kierującą pojazdem.
 4. Bieg UN rozpoczyna się od daty określonej w UN lub od daty zapisanej w Protokole Wydania i Zwrotu Pojazdu (zwanym dalej „PWiZP”) w zależności od tego, która data jest wcześniejszą, o ile strony nie ustaliły inaczej. Na podstawie PWiZP następuje wydanie Pojazdu Najemcy i od tego momentu aż do zwrotu potwierdzonego przez Wynajmującego podpisem na PWiZP, Najemca ponosi ryzyka wynikające z UN oraz RWS.
 5. Najemca i każda osoba używająca Pojazdu zobowiązane są do: posiadania przy sobie ważnych dokumentów wymaganych przez kontrolę drogową zgodnie z obowiązującym prawem oraz kopię UN; zabezpieczania Pojazdu i jego wyposażenia przed kradzieżą poprzez każdorazowe zamykanie Pojazdu, włączenie wszystkich urządzeń antykradzieżowych oraz staranne zabezpieczenie poza Pojazdem dokumentów i kluczyków; wykonywania własnym kosztem i staraniem codziennej obsługi Pojazdu w szczególności: sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie i utrzymywanie odpowiedniego ciśnienia w ogumieniu oraz jego stanu, działania świateł sygnalizacyjnych, drogowych i mijania, zawieszenia, układu hamulcowego oraz właściwego stanu powłoki lakierniczej z uwzględnieniem odpowiedniej chemii do jej konserwacji; stosowania w Pojeździe odpowiedniego rodzaju paliwa oferowanego przez renomowane stacje benzynowe, zgodnie z informacją podaną przy wlewie paliwa lub w dowodzie rejestracyjnym w rubryce P3; utrzymywania Pojazdu w należytej czystości; stosowania się do instrukcji obsługi Pojazdu i przestrzegania warunków gwarancji; weryfikacji przebiegu Pojazdu pod kątem wykonania przeglądów gwarancyjnych, pogwarancyjnych oraz pilnowania dat badań technicznych; zapoznania się i ścisłego stosowania do postanowień warunków ubezpieczenia Pojazdu przewidzianych w umowie ubezpieczenia, a także podejmowanie wszelkich czynności wymaganych przez ubezpieczyciela od posiadacza Pojazdu, mających na celu wyegzekwowanie odszkodowania przez Wynajmującego od ubezpieczyciela.
 6. Korzystający nie ma prawa używać Pojazdu w sposób sprzeczny z UN i RWS, jego przeznaczeniem, właściwościami, zasadami normalnej eksploatacji, prawem obowiązującym w kraju, w którym jest aktualnie użytkowany, a w szczególności do: dokonywania w stosunku do Pojazdu czynności rozporządzających lub obciążających; podnajmu Pojazdu, użyczania go osobom trzecim, w szczególności jakichkolwiek czynności obligacyjnych na rzecz osób trzecich;  świadczenia Pojazdem usług transportowych; holowania Pojazdem innych pojazdów; używania Pojazdu w wyścigach, rajdach, zawodach, do nauki jazdy;  przekraczania dopuszczalnej ładowności pojazdu, przewozu nim większej ilości osób niż wynika to z dowodu rejestracyjnego, przewozu zwierząt i innych przedmiotów mogących uszkodzić Pojazd;  palenia tytoniu w Pojeździe; wyjazdu Pojazdem poza granicę Polski, o ile Finansujący nie udzielił na to pisemnej zgody; dokonywania w Pojeździe ulepszeń lub innych zmian niezgodnych ze specyfikacją techniczną Pojazdu , w tym do montażu dodatkowego wyposażenia, bez pisemnej zgody Wynajmującego; ingerowania w stan licznika pojazdu.
 7. W przypadku naruszenia któregokolwiek punktu RWS przez Najemcę, Wynajmującemu przysługuje prawo obciążenia Najemcy kosztem przywrócenia Pojazdu do stanu poprzedniego lub kosztem utraty wartości Pojazdu.
 8. Koszt paliwa zużytego podczas najmu, płynów eksploatacyjnych oraz naprawy lub wymiany uszkodzonego w trakcie najmu ogumienia lub wycieraczek pokrywa w pełni Najemca (w razie braku możliwości zakupu pojedynczej opony tej samej marki, modelu i rozmiaru także koszt drugiej opony).
 9. Wynajmujący lub inne osoby przez niego wskazane, mają prawo do kontrolowania sposobu korzystania i stanu Pojazdu oraz dokumentów Najemcy, a Najemca ma obowiązek umożliwić kontrolę wraz z udostępnieniem dokumentów.
 10. W przypadku udostępnienia Najemcy przez Wynajmującego dodatkowego wyposażenia Pojazdu (fotelik dziecięcy, bagażnik dachowy, GPS itp.), Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za jego właściwy montaż oraz sposób użytkowania zgodny z przeznaczeniem i instrukcją.
 11. Obowiązkiem Najemcy jest kontrola przebiegu kilometrów Pojazdu w celu możliwości wykonywania w nim okresowych przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych zgodnie z planem/instrukcją obsługi Pojazdu lub PWiZP lub wskazaniami komputera pokładowego Pojazdu.
 12. Najemca poinformuje Wynajmującego z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności wykonania przeglądu gwarancyjnego, pogwarancyjnego lub badania technicznego, a następnie udostępni Pojazd w miejscu i w czasie uzgodnionym z Wynajmującym w celu ich wykonania.
 13. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za niedopełnienie obowiązku przestrzegania terminów przeglądów gwarancyjnych, pogwarancyjnych i badań technicznych w Pojeździe. Wynajmujący ma prawo w takiej sytuacji obciążyć Najemcę kosztami, które poniesie na skutek utraty gwarancji lub braku badania technicznego oraz opłatą wskazaną w Tabeli Opłat (zwaną dalej „TO”).
 14. Najemca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Wynajmującego w razie wystąpienia awarii Pojazdu lub konieczności wykonania czynności serwisowych. Kontynuacja jazdy może nastąpić w takim przypadku tylko za zgodą Wynajmującego.
 15. Najemca nie jest upoważniony do zlecania ani wykonywania w Pojeździe jakichkolwiek napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów, doposażeń, czynności naprawczych lub obsługowych bez uprzedniej pisemnej (e-mailowej) zgody Wynajmującego.
 16. Najemca, przy zachowaniu należytej staranności, ma obowiązek upewnić się, że wszystkie zlecone prace zostały wykonane rzetelnie. Najemca ma ponadto obowiązek dopilnowania, aby w dokumentacji technicznej Pojazdu odnotowane zostały wszelkie dane związane z wykonaniem w nim przeglądu gwarancyjnego lub pogwarancyjnego (w szczególności pieczątki potwierdzające wykonanie przeglądu). W przypadku zaniechania tego, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę opłatą administracyjną zgodnie z TO.
 17. W przypadku / kolizji / wypadku / uszkodzenia / kradzieży Pojazdu lub utraty kluczyków, Najemca jest zobowiązany do: natychmiastowego poinformowania Wynajmującego o zaistniałej sytuacji poprzez skontaktowanie się z Infolinią Techniczną ( +48 602 783 000 ), a następnie postępowanie zgodnie z otrzymanymi instrukcjami; wezwania policji i dopilnowania sporządzenia protokołu z miejsca wypadku, o ile Wynajmujący nie zezwoli na odstąpienie od tego; niezwłocznego zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi wskazanemu w polisie ubezpieczeniowej Pojazdu;  przekazania kluczyków i dowodu rejestracyjnego od skradzionego Pojazdu niezwłocznie nie później niż w ciągu 24h od stwierdzenia kradzieży.
 18. W przypadku awarii lub unieruchomienia Pojazdu Wynajmujący udostępni Najemcy samochód zastępczy w 24 godziny od chwili poinformowania Wynajmującego o konieczności jego otrzymania (do powyższego czasu nie wlicza się soboty i niedzieli), o ile Najemcy takowy przysługuje.
 19. Samochód zastępczy nie przysługuje Najemcy w przypadku unieruchomienia Pojazdu na skutek co najmniej jednego ze zdarzeń: utraty / zniszczenia dowodu rejestracyjnego, kluczyka od samochodu lub tablic(y) rejestracyjnej, uszkodzenia opony, zatrzaśnięcia kluczyka, braku lub wlania niewłaściwego paliwa oraz poza granicami Polski.
 20. Najemca jest zobowiązany do zwrotu samochodu zastępczego niezwłocznie po odebraniu naprawionego Pojazdu, najpóźniej w terminie 24h w lokalizacji wskazanej przez Wynajmującego. W przypadku opóźnienia zwrotu samochodu zastępczego Najemca zostanie obciążony kosztem jego wynajmu zgodnym z dobowym cennikiem wynajmu na stronie www.iFLeet.pl – jednocześnie ponosząc koszt wynajmu Pojazdu.
 21. Wynajmujący zapewnia ubezpieczenie Pojazdu zgodnie z jego polisą ubezpieczeniową (OC i AC) wyłącznie osobom upoważnionym do jego użytkowania.
 22. Najemca jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami polisy ubezpieczeniowej Pojazdu, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu (zwanymi dalej „OWUUS”) oraz zmianami w OWUUS i przestrzegania zawartych w warunkach postanowień. Treść aktualnych OWUUS jest dostępna na stronie ubezpieczyciela wynikającego z polisy Pojazdu oraz w biurze Wynajmującego.
 23. Najemca odpowiada do pełnej wysokości szkody każdorazowo, gdy zakres ubezpieczenia wymieniony w OWUUS nie obejmuje jej naprawy, w szczególności: umyślnego uszkodzenia Pojazdu; uszkodzenia Pojazdu podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu, nietrzeźwości lub po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych lub bez ważnego i honorowanego na terytorium Polski prawa jazdy w tym uprawnień niezbędnych do jego kierowania; uszkodzenia Pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30km/h albo też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego; przypadku, gdy kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia; kradzieży Pojazdu, w przypadku gdy Najemca nie jest w stanie dostarczyć kluczyka lub dowodu rejestracyjnego skradzionego Pojazdu;  kradzieży Pojazdu, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe lub gdy kradzież nastąpiła poza terytorium Unii Europejskiej; każdej sytuacji, w których ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania nie z winy Wynajmującego.
 24. Najemca odpowiada do pełnej wysokości szkody w przypadku zgłoszenia jej w sposób niepozwalający na wypłatę odszkodowania od ubezpieczyciela lub braku jej zgłoszenia.
 25. Najemca przed rozpoczęciem najmu może wykupić dodatkowe ubezpieczenie: Bezpieczeństwo Comfort – znoszące całkowicie opłatę administracyjną za szkody częściowe, całkowitą lub kradzież ( punkt L. i M. Tabeli Opłat ) oraz ubezpieczające szyby,
 26. Najemca jest zobowiązany do terminowego, zgodnego z UN zwrotu Pojazdu w siedzibie Wynajmującego, o ile UN nie przewiduje inaczej.
 27. Najemca ponosi koszty zwrotu Pojazdu w miejscu innym niż siedziba Wynajmującego, o ile UN nie przewiduje inaczej. W razie pozostawienia przez Najemcę Pojazdu niesprawnego lub uszkodzonego, Najemca ponosi koszt holowania Pojazdu do siedziby Wynajmującego.
 28. Opóźnienie w zwrocie Pojazdu do 60 minut nie powoduje naliczenia dodatkowych opłat. Zwrotu Pojazdu po tym czasie powoduje naliczenie każdej dodatkowej doby wynajmu.
 29. Przedłużenie UN możliwe jest pod warunkiem spełnienia wszystkich poniższych warunków; złożenie Wynajmującemu (telefonicznie lub e-mailowo) oświadczenia o chęci przedłużenia UN nie później niż 12 godzin przez upływem zakończenia UN; otrzymanie od Wynajmującego zgody na przedłużenie UN; dokonanie opłaty za cały okres przedłużenia UN oraz wysłanie Wynajmującemu (e-mail) potwierdzenia przelewu na rachunek bankowy Wynajmującego.
 30. Pojazd niezwrócony w terminie, także na skutek niespełnienia wszystkich warunków określonych w pkt. 28 lub na skutek wypowiedzenia UN bez zachowania okresu wypowiedzenia, zostaje uznany jako przywłaszczenie ( przestępstwo z art. 284 Kodeksu karnego ) i zgłoszony na policję.
 31. W przypadku opóźnienia w zwrocie Pojazdu bez zgody Wynajmującego lub wypowiedzenia UN bez zachowania okresu wypowiedzenia, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru Pojazdu i jego dokumentów z każdego miejsca oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami z tym związanymi oraz wszelkimi innymi kosztami związanymi ze stanem odbieranego Pojazdu.
 32. Zwrot Pojazdu potwierdzany jest podpisaniem przez Wynajmującego i Najemcę PWiZP. Jeżeli Najemca uchyla się od udziału w zdaniu Pojazdu lub podpisania jego protokołu albo jest nieobecny w umówionym miejscu i terminie zwrotu albo UN została wypowiedziana bez zachowania okresu wypowiedzenia, Wynajmujący ma prawo dokonać odbioru jednostronnie.
 33. Najemca ponosi koszt wynajęcia Pojazdu do momentu aż Wynajmujący jest w jego fizycznym posiadaniu i w stanie umożliwiającym jego dalszy wynajem z kluczykami oraz dowodem rejestracyjnym.
 34. Po dokonaniu zwrotu, wymiany lub odzyskania Pojazdu od Najemcy, Wynajmujący ma prawo do obciążenia Najemcy wszystkimi kosztami niespełniającymi zasad normalnej eksploatacji pojazdu, w szczególności: uzupełnienie brakującego wyposażenia lub części Pojazdu, naprawa mechanicznych uszkodzeń, pranie tapicerki, uzupełnienie paliwa, ponowne wyrobienie dowodu rejestracyjnego lub tablic(y) rejestracyjnej, kluczyka, pilota.
 35. W przypadku, gdy dane zdarzenie zostało wskazane w Tabeli Opłat, naprawienie szkody polegać będzie na uiszczeniu przez Najemcę opłaty zgodnej z TO, przy czym Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
 36. Koszty naprawy Pojazdu będą ustalane w oparciu o kalkulacją naprawy sporządzonej przez podmiot będący autoryzowanym przedstawicielem producenta Pojazdu (system Audatex) lub w oparciu o fakturę VAT potwierdzającą koszty usunięcia uszkodzeń lub uzupełnienia wyposażenia Pojazdu (cennik autoryzowanego przedstawiciela producenta).
 37. Opłaty, w tym czynsz najmu naliczany za całą dobę, pobierane są z góry w Złotych Polskich (PLN).
 38. Najemca zobowiązuje się do terminowego uiszczania wynikających z tytułu UN i RWS opłat na podstawie wystawianej przez Wynajmującego faktury VAT. Za datę płatności przyjmuje się datę wpływu na rachunek bankowy Wynajmującego.
 39. W przypadku przekroczenia terminu wpłaty, Najemca ma obowiązek, bez dodatkowego wezwania, uiścić zaległą opłatę wraz z ustawowymi odsetkami. Płatności będą zaliczane w pierwszej kolejności na zapłatę zaległych odsetek.
 40. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawiania bez podpisu odbioru faktur VAT odnoszących się do wszelkich płatności związanych z podpisaną UN i RWS.
 41. Wynajmującemu przysługuje prawo rozwiązania UN bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy Najemca narusza jakiekolwiek postanowienia zawartej pomiędzy stronami UN lub RWS lub w przypadku wystąpienia opóźnienia jakiejkolwiek płatności względem Wynajmującego przekraczającego 14 dni, po bezskutecznym wezwaniu Najemcy do zapłaty (w formie korespondencji e-mail lub telefonicznej lub poprzez wysłanie wiadomości SMS). Uprzednie wezwanie Najemcy niebędącego konsumentem nie jest konieczne do dokonania ww. wypowiedzenia.
 42. W przypadku wypowiedzenia UN bez zachowania okresu wypowiedzenia Najemca ma obowiązek zwrócić Pojazd w siedzibie Wynajmującego w terminie 24h.
 43. W przypadku braku terminowej zapłaty jakiejkolwiek należności przez Najemcę, Wynajmującemu przysługuje prawo obciążenia Najemcy nie częściej niż raz w miesiącu:opłatą administracyjną za monit w sprawie zapłaty w postaci rozmowy telefonicznej lub wysłanie wiadomości sms, w wysokości 20 zł; opłatą administracyjną za każde wezwanie do zapłaty w postaci pisemnej lub wiadomości e-mail, w wysokości 50 zł,
 44. W przypadku rozwiązania przez Wynajmującego UN bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy Najemcy, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę karą umowną w wysokości 50% wszystkich pozostałych opłat wynikających z UN tytułem nieplanowanego przestoju Pojazdu oraz utraty korzyści.
 45. Wszelkie spory związane z UN będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego.
 46. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty poniesione przez Najemcę na skutek awarii, uszkodzenia, wypadku lub kolizji Pojazdu, chyba że szkoda została wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyślnej.
 47. W czasie trwania UN Wynajmujący będzie zobowiązany do naprawy szkód częściowych powstałych w Pojeździe wyłącznie, gdy będą one zagrażały bezpieczeństwu użytkowników Pojazdu lub osób trzecich.
 48. Zmiana UN lub RWS wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności

TABELA OPŁAT

ZDARZENIE OPŁATA NETTO
A.     Brak dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie 350,00 zł
B.      Brak kluczyka 700,00 zł
C.      Brak dokumentów technicznych (Rejestr Obsługi Pojazdu, Książka Gwarancyjna, Instrukcja Obsługi) Opłata wg. Cennika producenta + 20%
D.     Brak części wyposażenia Pojazdu nie wymienionych w cenniku Opłata wg. Cennika producenta + 20%
E.      Niedopełnienie obowiązku wykonania przeglądu gwarancyjnego lub pogwarancyjnego w należytym czasie lub z należytym przebiegiem 500,00 zł
F.      Utrata gwarancji na Pojazd z winy Najemcy (osoby kierującej pojazdem) 3000,00 zł
G.     Palenie tytoniu w Pojeździe 250,00 zł
H.     Przewożenie zwierząt wewnątrz Pojazdu 300,00 zł
I.       Holowanie innych aut wynajętym Pojazdem 200,00 zł
J.       Udostępnienie Pojazdu osobie nieuprawnionej do kierowania 200,00 zł
K.     Niedozwolone przemieszczenie Pojazdu poza granice RP 120,00 zł za każdą dobę
L.      Opata administracyjna za każdą szkodę częściową powstałą w trakcie Najmu i nierozliczaną w ciężar polisy OC sprawcy 1000,00 zł
M.     Opłata administracyjna za szkodę całkowitą lub kradzież Pojazdu 1000,00 zł
N.     Uzupełnienie brakującego paliwa 7,00 zł za każdy litr
O.     Udzielenie pisemnej informacji na temat popełnionego przez Najemcę wykroczenia wynajętym Pojazdem 100,00 zł

Najemcy przysługuje prawo odstąpienia od zawartej drogą elektroniczną umowy najmu samochodu za zapłatą odstępnego w wysokości stawki dobowej z zaakceptowanej oferty w terminie 3 dni przed terminem wydania samochodu.

Reklamacje należy kierować listownie na adres siedziby Wynajmującego. Czas rozpatrzenia reklamacji to 30 dni od dnia otrzymania przez Wynajmującego zgłoszenia reklamacyjnego. Najemca zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji drogą listowną.

Ubezpieczamy nasze samochody w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. ( PZU ).

Ogólne Warunki Ubezpieczenia dostępne są na stronie www.PZU.pl

Nissan Juke Raceline
NOWOŚĆ: NISSAN JUKE
115 ZŁ BRUTTO ZA DOBĘ
GDZIE MOŻESZ WYNAJĄĆ SAMOCHÓD?
SPRAWDŹ DOSTĘPNE LOKALIZACJE
Mazda 6 Wynajem samochodów
POTRZEBUJESZ W FIRMIE SAMOCHODU?
POZNAJ WYJĄTKOWĄ OFERTĘ iFLEET

iFleet Wynajem Samochodów | Ul. Górczewska 32, 01-147 Warszawa | Wszelkie prawa zastrzeżone